Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

Katholieke basisschool Triangel ook vorig schooljaar bekroond met Verkeer op School-medaille

Digitale schoolpoortmedaille Zilver 2019De Katholieke basisschool Triangel uit Vlimmeren werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 937 medailles. Een twintigtal meer dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één initiatief van de VSV.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Katholieke basisschool Triangel is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

ZonnepanelenOok deze vakantie werd er op onze school gewerkt.
Op het dak tussen het oude gebouw en de turnzaal werden zonnenpanelen geplaatst.
Het dak boven de turnzaal is niet stevig genoeg om zonnepanelen te plaatsen.

Door een voordelige lening konden we voor 60kW zonnepanelen plaatsen.
ons dak is daar prima geschikt voor.
Hierdoor zullen we het grootste deel van de elektriciteit die we verbruiken zelf opwekken.

Ontstaan van het schoolbestuur.

Meer dan 100 jaar geleden (in oktober 1906) werd in Vlimmeren de meisjesschool opgericht door de zusters annonciaden van Huldenberg.

Toen er in de gemeente Vlimmeren geen geld meer was voor de jongensschool hebben de zusters de jongensschool  overgenomen. Zo ontstond de gemengde basisschool in Vlimmeren.

De zusters werden ouder en intredens bleven uit. De zusters besloten daarom hun basisscholen over te dragen aan de lokale gemeenschap. In 1994 zijn ze op zoek gegaan naar kandidaten. Op 28 april 1995 werd de vzw Katholieke Basisschool Vlimmeren  opgericht. Deze VZW vormt het schoolbestuur. Het schoolbestuur werkt als een volledig onafhankelijk bestuur. We zijn wel aangesloten bij de koepel van de katholieke scholen.

Het schoolbestuur.

Momenteel bestaat het schoolbestuur uit 5 personen. Gust, Eddy, Dirk, Christiane en Jo.  De leden oefenen vrijwillig en zonder bezoldiging (Dat staat vermeld in de statuten) hun taak naast hun dagtaak uit.

De school wordt dus volledig beheerd door het schoolbestuur.  In de praktijk betekent dit dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor:

-          Financiën: Zij beheren de inkomsten: werkingstoelagen en andere inkomsten. Doen aankopen van boeken, lesmateriaal, onderhoud van de gebouwen en sparen voor de toekomst.

-          Personeel: Het schoolbestuur werft personeel aan zoals leerkrachten, administratief personeel, poetsvrouwen, directeur en ontslaat ze als dat nodig is. Benoemingen en verdeling van de lestijden, verlofstelsels toestaan en goedkeuren hoort ook tot hun takenpakket.

-          Onderwijs: Het schoolbestuur ziet toe dat er kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven dat aan de eindtermen voldoet en volgt de aanmerkingen van de overheid op.

-          Katholiek: De waarden van het katholiek onderwijs moeten doorgegeven worden aan de kinderen.

-          Patrimonium: Het schoolbestuur zorgt voor een goed onderhoud van de gebouwen en plant verbeteringen en vernieuwingen.

De directeur van de school krijgt van het schoolbestuur een autonomie om bepaalde taken en beslissingen op zich te nemen.

 

 

Op 30 augustus was het open deur in de school. De kinderen konden kijken in welke klas en bij wie ze dit jaar terechtkomen.

Voor vele ouders was dit de gelegenheid om eens rond te kijken in de nieuwbouw.

Een veel gehoorde commentaar was Amaai, da moet hier nogal geld gekost hebben....
We willen iedereen gerust stellen. Het schoolbestuur gaat voorzichtig en verstandig om met het geld van de school. Er wordt niets verspild.

Voor meer informatie: Lees  De financiële kant van de school.

 

Over de financiële kant van een school bestaan veel misverstanden.
Deze tekst probeert hier wat meer klaarheid in te brengen.

Werkingstoelage

De basischool Triangel is een 'gesubsidieerde Katholieke basisschool'.

  • De lonen van het personeel van de school worden door het ministerie van onderwijs betaald.
  • De school krijgt een werkingstoelage om de dagelijkse werking van de school te organiseren. De diensten (poetsen) worden betaald uit de werkingstoelagen. Deze werkingstoelage is afhankelijk van het aantal kleuters en leerlingen.

Deze werkingstoelage kan voor een groot deel vrij besteed worden. Bij de besteding ervan wordt met een aantal zaken rekening gehouden:

  • Voldoen aan een aantal minimum vereisen die de school als doel nastreeft.
  • Overwegen of die kosten echt nodig of zinvol zijn.
  • Eventuele alternatieven overwegen
  • Bijblijven met de actuele leermethodes (Uiteindelijk moeten de eindtermen gehaald worden).
  • Rekening houden met toekomstplannen (renovatie, uitbreidingen, nieuwe leermethodes,...).
  • Steeds boeiende en leerrijke lessen organiseren.
  • ...

Nieuwbouw

Voor het zetten van de nieuwbouw kan de school, na de goedkeuring van een bouwdossier, rekenen op subsidies van het ministerie van onderwijs.
De subsidies bedragen 70% van de te besteden bedragen (en gelden niet voor alle bestedingen).
Dat betekent dat de school nog 30% uit eigen middelen moet bijdragen. Dankzij een spaarzaam (is niet: gierig) beleid in het verleden werd een reserve opgebouwd die nu erg goed van pas komt. Er werd ook een lening over 20 jaar afgesloten. Hierbij werd rekening gehouden met een realistisch bedrag dat jaarlijks afgelost kan worden. Daarom heeft het schoolbestuur geen risico's genomen en zijn we niet tot het maximum te besteden bedrag gegaan.

Onze school wordt 'bestuurd' door het schoolbestuur. Dit schoolbestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die het beste voorhebben met de school en de werking ervan.
Een 'gemeenteschool' daarentegen wordt bestuurd door de gemeente. De gemeente zorgt dan ook voor de financiële kant (=gemeentebelastingen) en kan natuurlijk ook rekenen op het ministerie van onderwijs.

Maximumfactuur

Bij het invoeren van de maximum factuur zijn de werkingstoelagen iets gestegen omdat een aantal kosten niet meer door de ouders gedragen mochten worden. Daarbij moet de school meer inspanningen doen en extra materiaal aan de kinderen ter beschikking stellen.

Sommige activiteiten die vroeger werden gedaan kunnen door de maximumfactuur niet meer plaatsvinden.  Door onze landelijke ligging wegen de transportkosten extra door op de maximumfactuur. Gelukkig kunnen de oudste klassen gebruik maken van fietsvervoer.

Extra's

Om extra's te verwezenlijken kan de school gelukkig terugvallen op een goed draaiend oudercomité. Het oudercomité richt een aantal winstgevende activiteiten in (Kijk hiervoor op de pagina's van het oudercomité: Menu bovenaan De school - Oudercomité). De opbrengsten komen steeds ten goede van de kinderen en worden na overleg besteed. 
De school kan ook steeds rekenen op de helpende handen van het oudercomité en de oudersbank.

Bedankt

Zo ziet u wat er gebeurt met de opbrengst van allerlei activiteiten van de school, maar... het belangrijkste is natuurlijk het bieden van een goed en kwaliteitsvol onderwijs.

Wij zijn fier dat we de kinderen een kwaliteitsvol basisonderwijs kunnen bieden.